Hromadné vkládání inzerátů

S aplikací InzertMan už nemusíte ručně vyplňovat nebo kopírovat texty inzerátů. InzertMan to udělá za Vás.

Začněte inzerovat rychle a efektivně. Můžete vkládat na více jak 150 českých a 80 slovenských inzertních serverů.

   
free for job

Smluvní podmínky

I. Smluvní strany

1. Provozovatel:
Vkládej.cz s.r.o.
U Vodárny 3032/2a
616 00 Brno
IČ: 01621301
info@inzertman.cz
(dále jen "Provozovatel")

2. Klient:
Fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Aplikace InzertMan a to odesláním objednávkového formuláře.
(dále jen "Klient")
(společně dále jen "Smluvní strany")


II. Definice pojmů

1. Aplikace – je softwarový program nazvaný InzertMan, který umožňuje Inzerentům zadávat vlastní inzeráty na internetové inzertní servery. Majitelem Aplikace a majitelem autorských práv k Aplikaci (tj. osobnostních i majetkových) je Ondřej Konečný ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon) ve znění pozdějších novelizací.

2. Inzerent – je buď Klient samotný, nebo spolupracující osoba. Seznam Inzerentů spravuje sám Klient prostřednictvím aplikace. Počet Inzerentů je omezen a koresponduje s počtem licencí zadaných v objednávce.

3. Inzertní servery - jsou internetové webové portály, které nejsou ve vlastnictví Provozovatele. Provozovatel pouze využívá služeb inzertních serverů k propagaci produktů a služeb Inzerenta.

4. Inzerát – je soubor informací, ve kterém Inzerent propaguje své produkty nebo služby. Počet inzerátů, které může Klient na Inzertní servery umístit není nikterak omezován. Inzeráty propaguje pomocí Aplikace sám Inzerent na všech dostupných Inzertních serverech Aplikace.


III. Předmět a uzavření smlouvy

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Klientem a Provozovatelem. Smluvní vztah vzniká na základě těchto obchodních podmínek mezi Klientem a Provozovatelem.

2. Situace nevymezené v obchodních podmínkách se řídí dalšími ustanoveními obchodního zákoníku a navazujících právních předpisů.

3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Klient při dokončení objednávky Aplikace vyslovuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen "OP"). Potvrzení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami je podmínkou pro odeslání objednávky.

5. OP vstupují v platnost okamžikem odeslání objednávkového formuláře na využívání služeb Aplikace. Po odeslání objednávkového formuláře jsou Klientovi zaslány přihlašovací údaje, informace o postupu jak Aplikaci nainstalovat a výzva k platbě.

6. Každá objednávka odeslaná prostřednictvím objednávkového formuláře je závazná.

7. Klient je srozuměn a souhlasí s tím, že OP nejsou uzavřeny písemně. OP jsou k dispozici na adrese: www.inzertman.cz/smluvni-podminky. Provozovatel má právo kdykoliv OP změnit. Provozovatel není povinen klienta na tyto změny upozorňovat.


IV. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Klientovi službu Aplikace.

2. Provozovatel umožňuje Klientovi využívat Aplikaci v souladu s OP.

3. Provozovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění provozu Aplikace. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Provozovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit například zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb Provozovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

4. Provozovatel má právo provést odstavení chodu Aplikace pro nezbytné plánované nebo okamžité havarijní situace.

5. Provozovatel provádí zabezpečení chodu Aplikace a dat Provozovatele před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě, že se dostane do konfliktu bezpečnost provozu a nepřetržitý provoz služeb, má přednost bezpečnost provozu.

6. Provozovatel je povinen zasílat Klientovi výzvy k platbě za poskytování služeb Aplikace. Provozovatel tak učiní pomocí emailových zpráv. Výzva k platbě je Klientovi zasílána emailem přibližně 7 dní před koncem předplaceného období. Veškeré vystavené účetní doklady (faktury i výzvy k platbě) má Klient k dispozici pouze elektronicky (na emailu) v .pdf formátu.

7. Provozovatel má právo zpřístupnit Klientovi Aplikaci až po uhrazení plné částky za objednané služby Aplikace.

8. Provozovatel neručí za žádné finanční nebo materiální ztráty nebo i ztráty jiného charakteru, které mohli vzniknout nedostupností Aplikace, poškozením nebo ztrátou dat Klienta. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé použitím Aplikace, zejména pak za škody vzniklé chybnou obsluhou Aplikace, Provozovatel není zodpovědný za ztrátu zisku nebo jinou komerční škodu Klienta.

9. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět smlouvu Klientovi pokud provozem Aplikace Klientem dochází k poškození ostatních zákazníků Provozovatele nebo v případě porušení povinností Klienta uvedených v OP nebo pokud dojde k úmyslnému poškozování dobrého jména Provozovatele ze strany Klienta nebo pokud Klient vědomě odmítá spolupracovat s Provozovatelem (neplatí faktury, neodpovídá na e-maily/volání).

10. Provozovatel neručí za obsah inzerátů Inzerentů a pravdivost informací inzerovaných Inzerentem a není povinen kontrolovat obsah inzerátů a ani informace, které o produktech nebo službách uvádí. Žádná třetí strana nemá právo žádat od Provozovatele odškodnění nebo uplatňovat jakoukoliv jinou právní zodpovědnost za inzerované informace Klientem.

11. Provozovatel se zavazuje aktualizovat seznam inzertních serverů, vylepšovat a přidávat nové funkce Aplikace, pokud to bude situace vyžadovat. Provozovatel bude nové verze Aplikace zpřístupňovat ve formě automatických aktualizací.


V. Práva a povinnosti Klienta a Inzerenta

1. Klient má právo využívat všech prostředků, které jsou Aplikací nabízeny.

2. Klient se zavazuje platit Provozovateli smluvní cenu za poskytování služeb Aplikace v termínu splatnosti. Nedohodnou-li se strany jinak, uplatňuje se cena stanovená ceníkem Provozovatele aktuálním ke dni vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Zaplacení smluvní ceny je podmínkou pro zprovoznění plné verze Aplikace.

3. Aplikaci si objednává Klient k provozu na vlastním hardware.

4. Klient je povinen uvést při objednávce Aplikace své kontaktní a fakturační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Provozovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Provozovatelem.

5. Klient se zavazuje bezvýhradně dodržovat autorská práva Provozovatele podle platných zákonů České republiky.

6. Klient se zavazuje dodržovat veškerá práva Provozovatele, vyplývající z těchto obchodních podmínek.

7. Klient nesmí provádět prodej, pronájem, leasing, sublicence, zapůjčení nebo převod Aplikace, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících z těchto obchodních podmínek jiným než spolupracujícím osobám. Klient nesmí odblokovávat, rušit nebo obcházet ochranný systém, použitý u Aplikace.

8. Klient se zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno Provozovatele.

9. Klientovi se zakazuje využívat Aplikaci jiným způsobem, než pro který je primárně určen, zejména se zakazuje využívat aplikaci na:
a. poskytování nebo šíření nelegálního obsahu a zveřejňování informací, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR a dobrými mravy
b. pokoušení se proniknout na účty jiných Klientů Provozovatele

10. Inzerent je plně zodpovědný za obsah inzerátů, který zveřejňuje prostřednictvím Aplikace a osvobozuje od právní zodpovědnosti Provozovatele a to v plné míře. Klient činí jen a pouze na svou vlastní zodpovědnost. Klient se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla Inzertních serverů, na něž prostřednictvím Aplikace umisťuje své Inzeráty.

11. Klient má právo vyzkoušet si aplikaci pouze jednou. Klientoviovi je výslovně zakázáno provádět duplicitní objednávky, tzn. objednávat aplikaci se stejnými nebo obdobnými údaji.

12. Klient je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

13. Klient se zavazuje neprodleně informovat Provozovatele na všechny poruchy a závady provozu Aplikace na emailovou adresu Provozovatele.


VI. Ukončení poskytování služeb

1. V případě závažného porušení OP druhou stranou má poškozená strana právo okamžitě ukončit obchodní vztah založený souhlasem s těmito obchodními podmínkami, přičemž druhé straně nevzniká nárok na náhradu.

2. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna elektronicky emailem zaslaným na kontaktní email druhé strany. Výpovědní lhůta činí jeden celý kalendářní měsíc, výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Po dohodě obou stran je možné smluvní vztah ukončit i dříve. Klient je povinen uhradit nájemné během výpovědní lhůty jako za normálních podmínek. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Provozovatele, má Klient nárok na vrácení poměrné části nájemného za období, které nebude využito.

3. Provozovatel má právo omezit případně zcela ukončit přístup Klientovi, který neuhradil příslušnou částku za využívání služeb Aplikace.

4. Ukončením tohoto obchodního vztahu není dotčena platnost ani účinnost ustanovení, která se týkají výkonu autorských práv a všechna další ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.